ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
501
คริสจักรเมล็ดพันธุ์ราชบุรี
วัด/องค์กรศาสนา
อ.เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
502
คริสตจักรนทีธรรม
วัด/องค์กรศาสนา
แม่สาย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , การแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
1. โครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย / สตรีหลังคลอด
2. โครงการกลุ่มออมทรัพย์ของคริสตจักรนทีธรรม ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน
3. กิจกรรมผู้สูงอายุพบปะกันทุกวันศุกร์
4. ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ หรือประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น HIV Aids / COVID 19
5. อาหารเช้าเด็กรวีวารศึกษา วันอาทิตย์
6. ส่งเสริมรายได้ให้สมาชิก ในโครงการกลุ่มเกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มร้านค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ของสตรี
503
คริสตจักรภาคที่ ๒ เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณและการขยายคริสตจักร การพัฒนาคริสตจักรและสวัสดิการ และการทำพันธกิจชีวิตคริสตจักรและชุมชน
504
คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี
วัด/องค์กรศาสนา
อ.ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
505
คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
506
คลัสเตอร์อาหารแห่งอนาคต (ประเทศไทย)
เมืองเชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการ: “คลัสเตอร์อาหารอนาคต” เป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ คือ การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม (Cluster Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์ (Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกอันสำคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างความเชื่อมโยงใน กลุ่มและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผสานการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากร ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิด เครือข่ายคลัสเตอร์ในการรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในแนวตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมทั้งสร้างความร่วมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรม สนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบให้เจริญเติบโต อย่างมีแบบแผน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. ความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างความเชื่อมโยงใน กลุ่มและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผสานการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากร ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิด เครือข่ายคลัสเตอร์ในการรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในแนวตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมทั้งสร้างความร่วมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรม สนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบให้เจริญเติบโต อย่างมีแบบแผน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
507
คลีนิคคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
องค์กรชุมชน
หาดใหญ่
สงขลา
วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
508
ค่ายวัยใสบรรนิเทศวิถีพุทธ
องค์กรชุมชน
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
509
คุณธรรมนำพาชีวิต (เป็นคนดี)
องค์กรชุมชน
อ.ปะคำ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
510
คุณธรรมบ้านนาฝาย
องค์กรสาธารณประโยชน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th