ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
491
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัย
ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
492
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัย
สันทราย
เชียงใหม่
493
คณะบุคคลศิลปะในการใช้ชีวิต
องค์กรชุมชน
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
วินัย
494
คณะพระหฤทัยของพระเยซูแห่งกรุงเทพฯ
องค์กรชุมชน
คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
495
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัย
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
496
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
497
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัย
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
498
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. การเรียนการสอน
499
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานของรัฐ
พุทธมณฑ
นครปฐม
วินัย , สุจริต , จิตอาสา
500
ครัสเตอร์อาหารแห่งอนาคต (ประเทศไทย)
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , รับผิดชอบ
1. คลัสเตอร์อาหารอนาคต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th