ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

41
สุกิต โสภิณ
โรงเรียนหนองหานวิทยา
42
ภัทรา คำดา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
43
ดรุณี ลาศรีทัศน์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
44
ดวงเดือน แซวุ่น
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
45
อัจฉรา ขอรศัตดิ์สิริณ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
46
ปนัฐฐา ตรีพัฒน์
โรงเรียนสาคลีวิทยา
47
ยงยุทธ์ อ่อนนวล
โรงเรียนสาคลีวิทยา
48
ปฏิญญา ประพฤติชอบ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
49
ละเบียง ชุยกระเดื่อง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
50
เพ็ญนภา พุกโฉมงาม
โรงเรียนศิลปาดม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th