ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

41
นพดล ศิวายพรหมณ์
กรมประชาฯ
42
สิริพรรณ โรจนบุรานนท์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
43
นงลักษณ์ ภู่พลับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
44
ปราณี เชษขุนทด
กรมสุขถาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
45
ดวงฤทัย สุขวงศ์
กระทรวงสาธารณสุข
46
ชาญวิทย์ นามวงค์
กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG)
47
กลิ่นสุคนธ์ วงค์สุภา
กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG)
48
พรรณี น้อยอ่าง
กลุ่มพิกช์
49
รุ่งทิพย์ อติโรจนสกุล
กลุ่มพิกซ์กรุงเก่า
50
โชคอนันต์ ธรรมโหร
กองทุนฟื้นและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th