ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
41
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานของรัฐ
ดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
42
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงานของรัฐ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
43
กรมศาสนา
หน่วยงานของรัฐ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
44
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
45
กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
46
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานของรัฐ
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
47
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หน่วยงานของรัฐ
ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
48
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงานของรัฐ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
49
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สารบรรณกลาง)
หน่วยงานของรัฐ
แขวงดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
50
กรมอนามัย
หน่วยงานของรัฐ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th