ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
41
สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
องค์กรสื่อ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
จิตอาสา
1. -
42
สำ​นักงาน​ศึกษา​ธิการ​จังหวัด​เชียงราย​
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ส่งเสริม​คุณธรรม
43
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
องค์กรสื่อ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง
44
สมาคมพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
องค์กรสาธารณประโยชน์
บ้านผือ
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. -
45
สถานีข่าวเอทีวี
องค์กรสื่อ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ให้ความรู้เรื่องสื่อ
46
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
หน่วยงานของรัฐ
กุมภวาปี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. -
47
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , สุจริต , จิตอาสา
1. -
48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ครงการการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์การคุณธรรม)ต้นแบบ
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
5. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
หน่วยงานของรัฐ
หนองหาน
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. Smart Hero UDN3
50
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
สกลนคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , สามัคคี กตัญญู เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th