ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
481
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1.
482
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัย
เมือง
ลำปาง
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
483
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
484
คณะทำงานพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , -
1. โครงการจิตอาสาประชารัฐ
2. โครงการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย
485
คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์กรชุมชน
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
486
คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
องค์กรชุมชน
กาญจนบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
487
คณะทำงานเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองภาคอีสาน
องค์กรชุมชน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
สุจริต , รับผิดชอบ
488
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัย
คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
489
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัย
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
490
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
จตุจัตร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th