ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
471
คณะกรรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วัด/องค์กรศาสนา
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
472
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์กรชุมชน
อ.เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
473
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
474
คณะกรรมการหมู่บ้านบ่อใหญ่
องค์กรชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
475
คณะกรรมการหมู่บ้านประชาสรรค์
หมู่บ้าน/ชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
476
คณะกรรมการหมู่บ้านหนองม่วง
หมู่บ้าน/ชุมชน
สตึก
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
477
คณะกรรมการหมู่บ้านหนองโดน
องค์กรชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
478
คณะกรรมการหมู่บ้านหนองโดนฝายน้้ำ
องค์กรชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
479
คณะกรรมการหมู่บ้านหนองไผ่
องค์กรชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
480
คณะกรรมการหมู่บ้านโนนเจริญ
องค์กรชุมชน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th