ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
461
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
462
ขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี
องค์กรชุมชน
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมความดี
463
ข่วงเฮียนฮู้เฮียนพ่อครูมานิตย์
เวียงชัย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. กิจกรรมสำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้เรือนของพ่อครูมานิตย์เป็นสถานที่ในการเรียนรู้ และเป็นทั้งที่อยู่ ที่กินของเยาวชน เสมือนบ้านของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้รับการสอดแทรกคำสั่งสอนและคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาแต่อดีต เพื่อส่งต่อให้เยาวชนได้สืบทอดส่งต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยที่เด็ก ๆ ไปกิน นอน เรียนรู้ ที่เรือนของพ่อครูมานิตย์
2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมขององค์กร ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน อาทิ สังคมนวัตกรรมภูมิปัญญา ห้องสมุดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องกินนอนเรียนรู้เรือนพ่อครูมานิตย์ 3 วัน 2 คืน กิจกรรมประเพณีไหว้ครูหลวงประจำปี เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของความกตัญญูกตเวที การระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์และคุณบิดามารดา เป็นต้น
464
ขุมชนวัดโป่งคำ
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.สันติสุข
น่าน
พอเพียง
465
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกกลุ่มชาติพันธุ์
องค์กรชุมชน
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
466
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
องค์กรชุมชน
ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
467
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
องค์กรชุมชน
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
วินัย , สุจริต
468
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานของรัฐ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
วินัย , สุจริต , จิตอาสา
469
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. อบรมสัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
2. สัมนาเครือข่ายธรรมาภิบาลภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
470
คณะกรรมการธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
หน่วยงานของรัฐ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
วินัย , สุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th