ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
4411
โสนน้อยพัฒนา
องค์กรชุมชน
อ.นางรอง
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย
4412
โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
องค์กรชุมชน
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
4413
ไท-ยวน ตำบลสมอแข
องค์กรชุมชน
อ.เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
4414
ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์
เทิง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเด่นขององค์กร 1. ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีความเข้มแข็งกับการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทุกชนิด 2. ต้องการให้ทุกคนกลับคืนสู่ธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน จ้างคนที่ว่างงานในพื้นที่ พนักงานทั้งหมดจึงเป็นคนในพื้นที่ ทำให้ได้ทำงานอยู่ใกล้บ้าน มีเวลาได้อยู่กับครอบครัว มีรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความสุข เอาชนะความกลัวด้วยความกล้า กล้าที่จะลอง กล้าที่จะเรียนรู้ 3. ใช้หลักความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ทุกคนรู้หน้าที่ สามารถเวียนงานกันได้ในทุกกิจกรรม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th