ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
4401
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนและผู้แทนท้องถิ่นท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล ได้ดำเนินการดังนี้ ๑.จัดระเบียบการเข้าออกชุมชน การซักประวัติ ๒.การติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินชีวิต อุปสรรคปัญหาในการกักตัว การให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกิน การจัดการชุมชนจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากคนในชุมชน ทั้งนี้บทบาทหลักของสภาองค์กรชุมชนคือ การเข้าไปช่วยคิด ช่วยริเริ่มแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
4402
ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครก
แม่จัน
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. จัดกิจกรรม เทศน์ธรรมมหาชาติ ถวายหลัวพระเจ้า สืบสานประเพณีล้านนาโบราณ จัดกิจกรรม ตานก๋วยสลากภัตร เพื่อุทิศไปหาบรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว จัดกิจกรรม ตักบาตรทำบุญ ฟังเทศน์ ทำวัตรเย็น และเวียนเทียน ฯลฯ จัดกิจกรรม จัดตลาดชุมชน ซื้อขายสินค้าในชุมชน และทำดอกไม้กระดาษงานตานก๋วยสลาก ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีล้านนาโบราณ ให้คงอยู่ต่อไป
2. กิจกรรมปลุกผักปลอดสารพิษ
3. กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
4403
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1.
4404
กลุ่มพิกซ์กรุงเก่า pixkrungkaow
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
วินัย , จิตอาสา
1. แต่งไทยสัญจรกรุงศรีแต่ไทยเข้าวัดทำบุญ
2. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ ในเมืองกรุงเก่า เผยแพร่การอนุรักษ์ผ้าไทย
3.
4405
สำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1. 1. การพัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2. 2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. 3. การศึกษาดูงาน
4. 4. พัฒนาอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม
5. 5. โครงการล้อมต้นไม้ได้ปุ๋ย
6. 6. โครงการปุ๋ยหมัก
7. 7. โครงการบัญชีครัวเรือน
8. 8. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
9. 9. การส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10. 10. การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในรอบปี
11. 11. การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์
12. 12. การบูรณะปฎิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร
13. 13. การทำน้ำพุในสระโบราณ
14. 14. โครงการผลิตอาหารปลา
4406
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
4407
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (ปี2561)
2. พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ปี2562)
3. กล่องเก็บความสุข HAPPY BOXES 62
4. Counseling จิตอาสา
5. กำจัดจุดอ่อน (Dark side)
6. ปลดปล่อยพลังบวก+++
7. ประกวดภาพถ่ายประทับใจ "หนึ่งภาพ...ร้อยความรู้สึก"
4408
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
1. โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th