ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

411
วรรษพร แสงโยจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
412
วรรณเพ็ญ ทิศา
คริสตจักรสืบสัมพันธ์ ภาคที่ 2 เชียงราย
413
วรรณี รักษารัตน์
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
414
วรรณา ปิตุรักษ์พงษา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
415
วรรณภา ไสว
อบต. โพสาวหาญ
416
วรพรรณ สุนันท์
มูลนิธิจิตอาสา
417
วรนุช อินทร์อ่ำ
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
418
วรฉัฎฐ์ กองแก้ว
สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบเชียงราย
419
วภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมา
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
420
วนิตยา สิริศรีกนกกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th