ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

401
วรารัตน์ วงค์ดาว
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย
402
วรารักษ์ ยิ้มรอย
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
403
วราภาณี วัตถุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
404
วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
405
วราภรณ์ ภูกงทอง
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
406
วราพร บุญลือ
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
407
วรางคณา อุ่นบ้าน
สวท.เชียงราย
408
วรากร กทฺตสาโร
อ.เมือง จ.อุดรธานี วัดศรีหราช
409
วรวีร์ ด่านทอง
รร.ทานตะวันวิทยา.
410
วรวิทย์ วงค์สุภา
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th