ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

391
วสุภา อินทรพานิช
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
392
วสันต์ ตันเลียว
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎ์ธานี
393
วลินดา อ่ำเอี่ยม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
394
วลัยพร สุขเกษม
สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี
395
วริศรา เชิญชม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
396
วริศรา เขื่อนขันธ์
โรงเรียนเปรมฤทัย
397
วริศรา ขันติประกอบ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
398
วรินทิพย์ ชาสิงห์แก้ว
สถานีวิทยุ อสมท. อุดรธานี
399
วรารัตน์ ชาติวิเศษ
องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน
400
วรารัตน์ วงค์ดาว
สำนักงาน ป.ป.ช

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th