ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

31
ทัศน์ ดำรงค์เมือง
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
32
อภิชาติ กันยะมี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
33
สุภาพร สังข์สิงห์
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
34
บุญรวย แซ่ด่าน
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
35
กมลทิพย์ ศรีเมฆ
.
36
ปฏิภาณ เจริญพร
(อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย)
37
ปาณพัฒน์ รอดลมูล
Oridecon Limited Partnership
38
รมณีย์ พรหมสุวรรณ์
The Freedom Story
39
ประสงค์ กลิ่นสวาทหอม
กธจ ธรรมาภิบาลจังหวัด
40
อาทิตยา ช่าวบรินทร์
กรมกิจการเด็ก

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th