ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

31
ธนัชชา เขียวหวาน
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
32
นนทวัฒน์ เยาวสังข์
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
33
ธนฤทธิ์ ไกรทอง
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
34
สำราญ ศรีคำมูล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
35
นิตยา เต็งประเสริฐ
โรงเรียนเปรมฤทัย
36
ชญาธร พยอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
37
วันดี ทรัพย์สัมฤทธิ์
โรงเรียนวัดจุฬามณี
38
พิชยา​ ภานุ​วงศ์​
โรงพยาบาล​อุทัย
39
ธนวัฒน์ หอมนาน
โรงเรียนปัณณวิชญ์
40
เฉลิม อภิวาท
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th