ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

31
เสาวลักษณ์ พึ่งธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
32
เสาวภา ทองน้อย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
33
เสนีย์ พระโพธิ์
โรงพยาบาลพาน
34
เสกสรร พลายแก้ว
ที่ประชุมอธิการบดี
35
เสกสรร ใจมา
คริสตจักรนำพระพรอยุธยา
36
เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ
โรงพยาบาล​อุทัย
37
เวียงชัย ศรีพรหมษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
38
เลหล้า ตรีเอกานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
39
เรืองสิน ปลื้มปั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
40
เริงจิรา ศยามล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th