ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

31
กาญจนา ขาวคง
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32
กาญจนา พรหมทอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33
กาญจนา ชมมี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงพาณิชย์
34
กาญจนา ศรีเชียงหวาน
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี
35
กาญจนา เหลื่อมแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎ์ธานี
36
กาญจนา จินดารัตน์
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎ์ธานี
37
กำพล จาววัฒนาสกุล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
38
กิตติธรา ปี่แก้ว
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
39
กิตติพงษ์ เกตุโสภณ
คณะกรรมการคริสจักรภาคที่ ๒
40
กิตติศักดิ์ บุญไชย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th