ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
31
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานของรัฐ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
32
กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานของรัฐ
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
33
กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานของรัฐ
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
34
กรมที่ดิน
หน่วยงานของรัฐ
หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
35
กรมธนารักษ์
หน่วยงานของรัฐ
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
36
กรมบังคับคดี
หน่วยงานของรัฐ
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
37
กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานของรัฐ
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
38
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
39
กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานของรัฐ
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
40
กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th