ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
31
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
วิทยาลัย
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
32
โรงเรียนเปรมฤทัย
โรงเรียน
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการองค์กรคุณธรรม
33
วัดศรี​โพธิ์​
วัด/องค์กรศาสนา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , จิตอาสา
1. -
34
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
หน่วยงานของรัฐ
พุนพิน
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ยกย่องเชิดชูคนดี
35
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
วัด/องค์กรศาสนา
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต
36
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกับและปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์กรชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. STRONG
37
ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ส่งเสริม ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาสู่ ชุมชนคุณธรรม
38
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าเชียงราย
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต
39
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
40
สโมสรดงวัดอุดรธานี
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมือง
อุดรธานี
จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. -

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th