ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

381
วิจิตรา อินทสุวรรณ์
สพป.อย.1
382
วาสนา พุทธนะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
383
วารุณี แจ่มทิม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
384
วัลภา สุวรรณรินทร์
สพม.20
385
วันวิสา โสภณสุขไพบูลย์
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง
386
วันดี ทรัพย์สัมฤทธิ์
โรงเรียนวัดจุฬามณี
387
วันชัย สมัครการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
388
วัชระ ทองนิล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
389
วัง นอรัตน์
อำเภอเวียงชัย
390
วสุวิมล สุทธะ
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th