ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

371
ปัญชดา แก้วทิพย์
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
372
สยาม ตรีพืช
สนง.พมจ.อย.
373
อรณิช มะยมหิน
สนง.พมจ.อย.
374
สืบศักดิ์ อิสสระ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
375
ปราณี นิยมศิลป์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (แทน)
376
อิศรา รุ่งรัตน์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (แทน)
377
รัฐกร พันธุ์ไชย
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (แทน)
378
สิริพร อุทัยเรือง
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
379
สุธีระ ฤกษ์วัลย์
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
380
พรพิมล พงษ์ไทย
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th