ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

371
วินัย เครื่องไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
372
วินัย อสุนี ณ อยุธยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
373
วิทยา แซ่หม่ง
สวท. สุราษฎร์ธานี
374
วิชิต สุทธิสิงห์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
375
วิชิต ชมฉ่ำ
สำนักงานสถิติจังหวัด
376
วิชาญ บุญดี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11
377
วิชาญ เครือรัตน์
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
378
วิชาญ ไชยถาวร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
379
วิชชุดา อ่ำศรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
380
วิชชุดา แจ่มจันทร์
โรงเรียนเซนต์เมรี่

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th