ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

371
พงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี
372
สิริพร อุทัยเรือง
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
373
สลักจิต ไชยเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.อุดรธานี
374
จิรวุฒิ รอดบุญพา
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
375
จินตนา สุวรรณโข
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
376
ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ อุดรธานี
377
เกตุสุดา บุญลี
สำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
378
พรภัทรา จำเริญ
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ อุดรธานี
379
วริศรา ขันติประกอบ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
380
สุดาทิพย์ สุระมรรคา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th