ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
371
กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง
องค์กรชุมชน
วิหารแดง
สระบุรี
พอเพียง , วินัย
372
กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนายาว
องค์กรสาธารณประโยชน์
คันนายาว
กรุงเทพมหานคร
สุจริต , รับผิดชอบ
373
กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบลนาส่วง
องค์กรชุมชน
เดชอุดม
อุบลราชธานี
พอเพียง , วินัย
374
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
องค์กรชุมชน
หนองแค
สระบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
375
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
องค์กรชุมชน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
พอเพียง , วินัย
376
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลน
องค์กรชุมชน
บางเลน
นครปฐม
พอเพียง , วินัย
377
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปง
องค์กรชุมชน
หางดง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
378
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหวน
องค์กรชุมชน
หางดง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
379
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง
องค์กรชุมชน
สันกำแพง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
380
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสารภี
องค์กรชุมชน
สารภี
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th