ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

361
พรพิมล พงษ์ไทย
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
362
ไชยา ศรีสุข
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี
363
วินัย อสุนี ณ อยุธยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
364
ชัชวาลย์ ปทานนท์
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผืด จังหวัดอุดรธานี
365
นุชรา ยังนา
สำนักงานสรรพากรภาค10
366
รัฐกร พันธุ์ไชย
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (แทน)
367
ภคฉิรัชช์ มณีสร้อย
สภาอุตสาหกรรม
368
สกุลยา รักษ์มณี
สนง.กกต.
369
อาริยา มุงคำภา
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
370
สุริยนต์ อินทร์อุดม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th