ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
361
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองจี้
องค์กรชุมชน
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย
362
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ลาด
องค์กรสาธารณประโยชน์
คลองขลุง
กำแพงเพชร
สุจริต , รับผิดชอบ
363
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ
องค์กรชุมชน
สะเมิง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
364
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง
องค์กรสาธารณประโยชน์
เขาชัยสน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
365
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสัก
องค์กรสาธารณประโยชน์
บางแก้ว
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
366
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
องค์กรชุมชน
อ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
367
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนสัง
องค์กรชุมชน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
368
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ชัย
องค์กรชุมชน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
พอเพียง , วินัย
369
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ดัด
องค์กรชุมชน
บางระจัน
สิงห์บุรี
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
370
กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนใต้
องค์กรชุมชน
ปะคะ
บุรีรัมย์
วินัย , สุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th