ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
361
กองทุนสวัสดิการสังคมภาคประชาชนเทศบาลตำบลควนขนุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
ควนขนุน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
362
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ลาด
องค์กรสาธารณประโยชน์
คลองขลุง
กำแพงเพชร
สุจริต , รับผิดชอบ
363
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม
องค์กรสาธารณประโยชน์
นครปฐม
สุจริต , รับผิดชอบ
364
กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนายาว
องค์กรสาธารณประโยชน์
คันนายาว
กรุงเทพมหานคร
สุจริต , รับผิดชอบ
365
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาปู่
องค์กรสาธารณประโยชน์
ศรีบรรพต
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
366
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหม่
องค์กรสาธารณประโยชน์
ป่าบอน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
367
กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
สุจริต , รับผิดชอบ
368
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลภูเก็ต
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
สุจริต , รับผิดชอบ
369
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกะปุ
องค์กรสาธารณประโยชน์
บ้านลาด
เพชรบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
370
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขิน
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th