ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

351
วุฒิพงษ์ ภาชนนท์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
352
วีระศักดิ์ ไสยา
สยจ .สุฎ
353
วีระนาฏ เจริญพานิช
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
354
วีระญา สุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
355
วีระชัย กิ่งมิ่งแฮ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิพระเกียรติ จังหวัด อุดรธานี
356
วีรวรรณ เกิดทอง
วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
357
วีรพล ประสงค์ศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
358
วีณา มะยอง
ร.รเอกชนนอกระบบ
359
วิเชียร สมผล
อำเภอดอนลักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
360
วิเชียร สิริสิทธิวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th