ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

351
เพ็ญพรรณ ไชยสว่าง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
352
อภิวัฒน์ กอมพนม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
353
พิมพ์รำไพ บุญย์ศุภา
โรงพยาบาลอุดรธานี
354
ไพฑูรย์ ศรีภูธร
มทบ.24
355
จักษณา ปัญญิสิทธิ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
356
จิตวรา งานยางหวาย
สำนักงานสรรพกรภาค10
357
จตุพร ประยูรเจริญ
มทบ.24
358
ปราณี นิยมศิลป์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (แทน)
359
ตวงสิทธิ์ สายสิงห์
โรงเรียนอุดรวิทยา
360
กฤษณะพงศ์ หมื่นกล้า
โรงเรียนอุดรวิทยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th