ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
351
กองทุนสวัสดิการวันละบาท
องค์กรสาธารณประโยชน์
ศรีนครินทร์
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
352
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพร้าว
องค์กรสาธารณประโยชน์
ป่าพะยอม
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
353
กองทุนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84
องค์กรสาธารณประโยชน์
สุขสำราญ
ระนอง
สุจริต , รับผิดชอบ
354
กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ 2 ตำบลถนนใหญ่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
355
กองทุนสวสัดิการชุมชนอำเภอควนขนุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
ควนขนุน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
356
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพะยูน
องค์กรสาธารณประโยชน์
ปากพะยูน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
357
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพนางตุง
องค์กรสาธารณประโยชน์
ควนขนุน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
358
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกงหรา
องค์กรสาธารณประโยชน์
กงหรา
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
359
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาท่อม
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองพัทลุง
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
360
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพ้อ
องค์กรสาธารณประโยชน์
ควนขนุน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th