ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

21
โชคอนันต์ ธรรมโหร
กองทุนฟื้นและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี
22
โชคชัย ศรีล้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23
โกเมธ กล่อมเมือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24
โกสุม ไม้ประดิษฐ์
สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25
โกศล เพ็ญพายัพ
สมาคมผู้ประกาศฯ
26
โกศล โตนิติ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎ์ธานี
27
แหวง อินวงศ์สกุล
ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์เจมส์คันนาทองคำ
28
แพรรดา จันทร์แก้ว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
29
แนบ ภู่ดำรงค์
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30
เอมอร ผาสุขพันธ์
โรงเรียนวัดดอนพุดซา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th