ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
21
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
โรงเรียน
ลับแล
อุตรดิตถ์
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
22
โรงเรียนไตรราชวิทยา
โรงเรียน
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โรงเรียนคุณธรรมวิถีคริสต์
23
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
โรงเรียน
โนนศิลา
ขอนแก่น
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
24
โรงเรียนไตรคาม
โรงเรียน
อ.หนองกี่
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
25
โรงเรียนไชยปราการ
โรงเรียน
ไชยปราการ
เชียงใหม่
26
โรงเรียนในเตาพิทยา
โรงเรียน
ห้วยยอด
ตรัง
27
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
โรงเรียน
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
28
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
29
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
โรงเรียน
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
30
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
โรงเรียน
ดอนตาล
มุกดาหาร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th