ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
21
กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานของรัฐ
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
22
กรมการศาสนา
หน่วยงานของรัฐ
ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
23
กรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
หน่วยงานของรัฐ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
24
กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงานของรัฐ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต
25
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หน่วยงานของรัฐ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
26
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานของรัฐ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
27
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานของรัฐ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
28
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หน่วยงานของรัฐ
หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
29
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานของรัฐ
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
30
กรมชลประธาน
หน่วยงานของรัฐ
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th