ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
21
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
โรงเรียน
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
22
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสว่าง
องค์กรสาธารณประโยชน์
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
23
วัดโพนทองใหญ่
วัด/องค์กรศาสนา
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
24
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
โรงเรียน
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
25
ชุมชนวังชัย
หมู่บ้าน/ชุมชน
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย
26
โรงเรียนทรายทองวิทยา
โรงเรียน
โพนทราย
ร้อยเอ็ด
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
27
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
โรงเรียน
โพนทราย
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
28
เทศบาลตำบลสามขา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โพนทราย
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
29
โรงเรียนบ้านสองคอน
โรงเรียน
โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
30
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียน
โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th