ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

281
บุญชวน มะลัยโย
สภาวัฒนธรรม อ.เชียงรุ้ง
282
บุญธรรม สุวันดี
ชมรมน้อยหนาน อ.เวียงปาเป้า
283
บุญรวย แซ่ด่าน
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
284
บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล
มณฑลทหารบกที่ 45
285
บุญส่ง ปัญญา
สภาวัฒนธรรมเชียงราย
286
บุญสม วัชรากร
ภาคเอกชน
287
บุปผา เกิดเพชร
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11
288
ปฏิญญา ประพฤติชอบ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
289
ปฏิภาณ เจริญพร
(อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย)
290
ปฏิมา พุทธน
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th