ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

281
ณัฐกฤต อุตมะโน
รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
282
ธนทัศน์ ธรรมอักษร
รร.เทศบาลนครเชียงราย
283
สุทน น้อยพุฒ
รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม
284
วรฉัฎฐ์ กองแก้ว
สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบเชียงราย
285
ไมตรี กุสโร
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
286
พงษ์ศักดิ์ บุตตาวาปี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
287
ศุภวิชญ์ บุตแสน
สภาเด็กและเยาวนจังหวัดอุดรธานี
288
สนธยา อุดชาชน
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
289
สุพจน์ ทองไช
ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
290
ชาญชัย ปุณประเสริฐ
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th