ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
281
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกงหรา
องค์กรสาธารณประโยชน์
กงหรา
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
282
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดรัง
องค์กรชุมชน
กุดรัง
มหาสารคาม
พอเพียง , วินัย
283
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขี้เหล็ก
องค์กรชุมชน
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
284
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง
องค์กรชุมชน
หางดง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
285
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตัน
องค์กรชุมชน
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
286
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนกกระทุ่ง
องค์กรชุมชน
อ.บางเลน
นครปฐม
พอเพียง , วินัย , สุจริต
287
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว
องค์กรชุมชน
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
288
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขิน
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สุจริต , รับผิดชอบ
289
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนใหญ่
องค์กรชุมชน
วังหิน
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
290
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง
องค์กรชุมชน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th