ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
281
โรงเรียนบ้านโคกไพล
โรงเรียน
ตาพระยา
สระแก้ว
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
282
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี
องค์กรชุมชน
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุจริต
283
มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
284
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุณสิริวิทยา)
โรงเรียน
ท่าม่วง
กาญจนบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
285
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต
โรงเรียน
ไทรโยค
กาญจนบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
286
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โรงเรียน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
287
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
โรงเรียน
โนนศิลา
ขอนแก่น
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
288
โรงเรียนบ้านหุบกระพง
โรงเรียน
ชะอำ
เพชรบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
289
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
โรงเรียน
บ้านฝาง
ขอนแก่น
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
290
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th