ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

191
สิริรัตน์ โอภาพ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
192
กำพล จาววัฒนาสกุล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
193
พิพัฒน์ สุ่มมาตย์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
194
ขจวน ราชลำ
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน
195
ปฐมพงษ์ ตากองแก้ว
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
196
ภาวศุทธิ เตชะพันธุ์
งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
197
ศรัณยา อินทร์สม
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ
198
จิตรวี เชิมชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย
199
ศิริลักษณ์ สวนดอก
เทศบาลตำบลป่าตาล
200
อนุรักษ์ สิทธิอาชา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอำเภอรมน.) จังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th