ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

11
ไพชยนต์ ดอนลาว
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
12
ไชยา ศรีสุข
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี
13
ไชยวัฒน์ วรเชฐวราวัตร
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
14
ไชยยา เรืองดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
15
ไชยมงคล จี้ปัน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอำเภอรมน.) จังหวัดเชียงราย
16
ไกรสร เมาะราศรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17
โสภิตา ปลอดภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี เขต 1
18
โสภาวดี ทองอุ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
19
โชติภัทร แสงขันตี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
20
โชติกา จีนหนู
โรงเรียนบ้านปลายศอก

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th