ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

11
กมลวรรณ แสนพรหม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
12
กร พานิชเจริญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13
กรกาญจน์ แก่นแก้ว
สวท. สุราษฎร์ธานี
14
กรวรรณ สุ่มมาตย์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
15
กรวิภา เกตุกะราช
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
16
กฤตภาส ฐานะตระการกูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17
กฤตยา ขัติคำ
เทศบาลนครเชียงราย
18
กฤติยา สุภาวรรณ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
19
กฤติยาณี​ จันเทศ
สภาวัฒนธรรม อำเภอพญาเม็งราย
20
กฤษณะพงศ์ หมื่นกล้า
โรงเรียนอุดรวิทยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th