ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

11
เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ
โรงพยาบาล​อุทัย
12
เรืองสิน ปลื้มปั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13
ณัฐพล รื่นถวิล
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14
อัมพร รัมมะเกษ
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
15
ไพโรจน์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
16
สมทรง อนุภาพ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
17
รัฐพล เย็นใจมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18
ดัชนี ปานหัวไผ่
สำนักงานวัฒนธรรมจังวัดสิงห์บุรี
19
ธิติวุฒิ หมั่นมี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20
เอมอร ผาสุขพันธ์
โรงเรียนวัดดอนพุดซา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th