ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
11
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
พาน
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
12
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมืองเชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศีล 5
2. โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
3. โครงการโคก หนอง นา
4. โครงการคุรธรรมนำชีวิต
13
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
พญาเม็งราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. โครงการวิถีพุทธ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
14
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
15
สำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1. 1. การพัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2. 2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. 3. การศึกษาดูงาน
4. 4. พัฒนาอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม
5. 5. โครงการล้อมต้นไม้ได้ปุ๋ย
6. 6. โครงการปุ๋ยหมัก
7. 7. โครงการบัญชีครัวเรือน
8. 8. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
9. 9. การส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10. 10. การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในรอบปี
11. 11. การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์
12. 12. การบูรณะปฎิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร
13. 13. การทำน้ำพุในสระโบราณ
14. 14. โครงการผลิตอาหารปลา
16
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
17
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (ปี2561)
2. พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ปี2562)
3. กล่องเก็บความสุข HAPPY BOXES 62
4. Counseling จิตอาสา
5. กำจัดจุดอ่อน (Dark side)
6. ปลดปล่อยพลังบวก+++
7. ประกวดภาพถ่ายประทับใจ "หนึ่งภาพ...ร้อยความรู้สึก"
18
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
19
สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. รณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5 (เบญจศีล-เบญจธรรม)
20
ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง
แม่จัน
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. เบิดบ่านคุณธรรม ในโครงการ "บวรออนทัวร์"

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th