ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
11
คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
องค์กรชุมชน
กาญจนบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
12
เครือข่ายป่าชุมชนตำบลท่าตะกร้อ
องค์กรสาธารณประโยชน์
เพชรบุรี
จิตอาสา , รับผิดชอบ
13
เครือข่ายศูนย์คุณธรรมภาคกลางและภาคตะวันออก(กาญจนบุรี)
องค์กรสาธารณประโยชน์
กาญจนบุรี
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
14
ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย
องค์กรสาธารณประโยชน์
นครราชสีมา
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
15
พระธรรมทูต อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
วัด/องค์กรศาสนา
นครปฐม
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
16
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
องค์กรสาธารณประโยชน์
พิจิตร
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
17
เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานของรัฐ
นครสวรรค์
18
สภาองค์กรชุมชนตำบลพนมวังก์
องค์กรชุมชน
พัทลุง
19
สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง
องค์กรสาธารณประโยชน์
พัทลุง
20
องค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
พิจิตร

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th