ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
11
Rung Roj Trading
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
-
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
12
Samui Insolite Tour
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
13
SV City Co.,Ltd.
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
Yannawa
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
14
T.T.C. Engineering Co.,Ltd.
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
Krathum Baen
สมุทรสาคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
15
Young Smart Farmer
องค์กรสาธารณประโยชน์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
16
กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานของรัฐ
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต
17
กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
18
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานของรัฐ
ดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
19
กรมการทหารสื่อสาร
หน่วยงานของรัฐ
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
20
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานของรัฐ
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th