ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
11
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง
องค์กรชุมชน
พาน
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. -
12
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานของรัฐ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
วินัย , สุจริต , จิตอาสา
13
ขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี
องค์กรชุมชน
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมความดี
14
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วัด/องค์กรศาสนา
เมือง
เชียงราย
จิตอาสา
1. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
15
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. การเรียนการสอน
16
โรงพยาบาลท่าเรือ
หน่วยงานของรัฐ
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
วินัย , รับผิดชอบ
1. ล้อมวงเล่า
17
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
วินัย
18
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
หน่วยงานของรัฐ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง
1. วินัยทางการเงิน
19
โรงพยาบาล​อุดร​ธานี​
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. อบรมคุณธรรม​จริยธรรม
20
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โรงเรียน
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. แถวดีมีระเบียบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th