ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

181
พยนต์ ประวัง
182
สันติกุล วงศ์ชัย
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย
183
กิตติพงษ์ เกตุโสภณ
คณะกรรมการคริสจักรภาคที่ ๒
184
ภควดี แสนหาญชัย
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
185
สาธิต คำไร่
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง
186
เจษฎา คำเครือ
เทศบาลนครตำบลแม่สาย
187
สุธรรม คำวะรัตน์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
188
ชัชวาลย์ รุจิพรรณ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
189
สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
190
กัมพล จันมะยม
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th