ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

171
ลัดดา ป้องสุข
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
172
สุวิภา ปุณณะเวส
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
173
มยุรี ศรีนาค
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
174
โกเมธ กล่อมเมือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
175
ณัฐวุฒิ แสวงสุข
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
176
จิราพร จันธนู
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
177
แนบ ภู่ดำรงค์
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
178
ราชัน รุจิพรรณ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
179
สุภาวดี อินทแสง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
180
อภิวรรณ อภิวณฺโณ
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th