ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

161
พงศ์พาณิช ตนุพันธ์
สภาองค์กรชุมชนต.บ้านกุ่ม
162
ชุรี ตรีคุณา
สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
163
ณรงค์ ใจปราณี
องค์กรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
164
จุฑามาศ กุศลสร้าง กุศลสร้าง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
165
สุรพิน สรรพคง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
166
ประหยัด เทพแจ่มใจ
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
167
สมคิด กลัดคร้าม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
168
อรรคพล สองเมือง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
169
วัชระ ทองนิล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
170
ปรีชา มะหะหมัด
องค์กรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th